1. Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus

1.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

1.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

1.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet

1.4. Kliendisuhe tekib E-poes tellimuse registreerimisel.

1.5. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad Tellija andmed (ees- ja perekonnanimi, linn, postiindeks, telefoninumber, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine.

1.6. Isikuandmeid töötleb Kuumust OÜ.

1.7. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

1.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

1.9. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

1.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

1.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

1.12. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

  1. Vastutus

2.1. Teenuse osutajal lasub vastutus kuni toote müügihinna ulatuses.

2.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

2.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmise eest, samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

2.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

  1. Klienditeenindus

3.1. Klienditeeninduse telefon on +372 5981 6370 ja e-posti aadress on info@kuuvalge.ee

3.2. Klienditeenindus võtab kõnesid vastu tööpäeviti kella 9.00 ja 16.00 vahel (GMT +2).

3.3. E-kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul.

  1. Erimeelsused

4.1. Erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Tartu Maakohtu Tartu Kohtumajas.

  1. Kasutamistingimused

5.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

5.2. Tellimise hetkel vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutustingimustega” linnukese märkimisega nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.